Regulamin Sklepu i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego ovium.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.     Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa ogólne warunki sprzedaży oraz reguluje relację pomiędzy Anną Gajowczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OVIUM ANNA GAJOWCZYK z siedzibą we Wrocławiu (53–660), ul. Sokolnicza 5/22, NIP: 7511676400, REGON: 382286960, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e–mail: oviumpl@gmail.com [„Sprzedawca”] jako sprzedającym, prowadzącą Sklep internetowy pod adresem www.ovium.pl [„Sklep internetowy”] lub ["Specjalistą"]  oraz klientem, który zawiera ze Sprzedawcą lub Specjalistą umowę zakupu  Towarów lub Usług [„Umowa”]. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ovium.pl  i administratorem danych przetwarzanych w ramach Sklepu internetowego jest  Anna Gajowczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OVIUM ANNA GAJOWCZYK z siedzibą we Wrocławiu (53–660),ul. Sokolnicza 5/22, NIP: 7511676400, REGON: 382286960, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e–mail: oviumpl@gmail.com.

2.     Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do wszystkich klientów, chyba że Regulamin wyraźne wskazuje, że część postanowień nie odnosi się do konkretnej grupy – w szczególności do Przedsiębiorców w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu.

3.     Korzystając z usług [„Usługi”] świadczonych przez Sprzedawcę lub Specjalistę zgadzasz się – w imieniu swoim lub podmiotu, który reprezentujesz – na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli działasz w imieniu jakiegokolwiek podmiotu, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś w pełni umocowany do reprezentowania tego podmiotu w kontaktach ze Sprzedawcą lub Specjalistą.

4.     Niniejszy Regulamin oraz wszelka inna dokumentacja, do której odwołuje się Regulamin, stanowią umowę pomiędzy Sprzedawcą lub Specjalistą oraz Klientem.

5.     Klient i Sprzedawca lub Specjalista będziecie w dalszej części łącznie nazywani „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”.

 

 

§ 2

AKCEPTACJA REGULAMINU ORAZ DEFINICJE

1.     Akceptacja – w celu stworzenia konta w Sklepie internetowym lub skorzystania z Usług, Klient musi w całości zaakceptować niniejszy Regulamin. Jeżeli Klient nie chce lub nie jest w stanie zaakceptować niniejszego Regulaminu, nie może z korzystać ze Sklepu internetowego ani Usług. W takim wypadku Klient nie korzysta ze Sklepu internetowego ani Usług. Klient potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu poprzez zawarcie Umowy pomiędzy sobą a Sprzedawcą lub Specjalistą.

2.     Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie wskazane poniżej lub zdefiniowane bezpośrednio w tekście (w takim przypadku zdefiniowane pojęcia są zaznaczone w cudzysłowie). Używanie definicji powoduje, że postanowienia niniejszego Regulaminu są bardziej precyzyjne i krótsze.

a.      Cena” – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy lub Specjaliście lub tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową;

b.     Dni Robocze” – oznaczają wszystkie dni, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

c.      Dostawa” – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę lub Specjalistę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru lub Usługi określonej w Zamówieniu;

d.     Dostawca” – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, tj.:

                                               i.     firmę kurierską;

                                              ii.     InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

                                             iii.     Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;

                                             iv.     Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, świadcząca usługi Dostawy w ramach punktów sprzedaży.

e.      Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

f.       Klient” – oznacza osobę mającą pełną zdolność prawną i do czynności prawnych (w przypadku osób fizycznych pełnoletnią), na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa, jeżeli reprezentujesz osobę trzecią Klientem nie jesteś Ty, ale wspomniana osoba;

g.      Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h.      Konto Klienta” – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta;

i.       Koszyk” – oznacza usługę udostępnianą każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegającą na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku, gdy po dodaniu Towaru do Koszyka Cena ulegnie zmianie, Cena zostanie zaktualizowana w formularzu Zamówienia;

j.       Login” – oznacza adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

k.      Newsletter” – oznacza usługę Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

l.       Płatność” – oznacza czynność polegającą na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy lub Specjaliście z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki;

m.    Polityka Prywatności” – oznacza politykę prywatności Sprzedawcy. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego;

n.     Prawo własności intelektualnej” – oznacza jakiekolwiek prawa do: patentów (w szczególności, zgłoszeń patentowych, dokumentów tymczasowych, świadectwa autorskich, zmian, przedłużeń, wznowień, odnowień i inne podobnych zgłoszeń), wynalazków (posiadających zdolność patentową jak i nieposiadających takiej zdolności), wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz znaków usługowych, niezależnie od tego czy zostały zarejestrowane lub w inny sposób sformalizowane, tajemnic handlowych, licencji, formuł, logotypów, nazw domen, sposobów prezentowania produktu konsumentom, technik, wiedzy, metod, procesów, odkryć, jak również: prawa autorskie (w szczególności, prawo do zmiany i dalszego rozwoju, jak zbywania lub sublicencjonowania), prawa do topografii układów scalonych oraz prawa do know-how, w każdym przypadku – zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane, w tym wniosków o przyznanie któregokolwiek z powyższych praw oraz wszystkie prawa lub formy ochrony o skutku równoważnym lub podobnym do któregokolwiek z powyższych praw, które mogą istnieć obecnie lub w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie;

o.      Promocja” – oznacza szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

p.     Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej wobec Sprzedawcy związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

q.     Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin;

r.      Rejestracja” – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego;

s.      RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

t.       Sprzedawca” – oznacza Annę Gajowczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OVIUM ANNA GAJOWCZYK z siedzibą we Wrocławiu (53–660),ul. Sokolnicza 5/22, NIP: 7511676400, REGON: 382286960, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e–mail: oviumpl@gmail.com, numer telefonu: +48 693-469-464, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego;

u.     Strona” – Ty i Sprzedawca będziecie w dalszej części łącznie nazywani „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”;

v.      Sklep internetowy” – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy, działające w domenie www.ovium.pl;

w.    Towar” – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy. Wszystkie Towary oferowane na stronie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;

x.      Treść”, „Treści” – oznacza elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych z późn. zm. (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu internetowego;

y.      Trwały nośnik” – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

z.      Umowa” – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;

aa.   Usługi” – oznaczają usługi świadczone przez Sprzedawcę w związku z zapewnieniem dostępu do Sklepu;

bb.   Wymagania techniczne” – oznaczają minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zawarcia Umowy, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie internetowym Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Sklep internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;

cc.    Zamówienie” – oznacza formularz udostępniony w ramach Sklepu internetowego, określający Towary, jakie zamierza kupić Klient, oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

dd. "Specjalista" - to przedsiębiorca uprawniony do sprzedaży i świadczenia Usług w Sklepie internetowym; w przypadku sprzedaży Usług przez Partnera, Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem i Partnerem

 

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient jak również posiadanie przez Klienta pełnej zdolności prawnej i do czynności prawnych. Korzystając z Usług oraz składając zamówienia Klient oświadcza, iż spełnia powyższy wymóg, w szczególności zaś że jest pełnoletni. 

2.     Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, logotypów zamieszczanych w Sklepie internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie internetowym w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3.     Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

4.     W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z Usług, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.     W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6.     Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7.     Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.

8.     Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Klientów.

9.     Zdjęcia oferowanych przez Sklep internetowy Towarów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu z uwagi na różne parametry wyświetlania obrazów w zależności od urządzenia końcowego lub okresowej zmiany opakowań (w zależności od partii produkcyjnej Towaru).

10.   Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sprzedawca nie gwarantuje zgodności Towaru z wymogami prawa obowiązującego w miejscu dostawy znajdującym się poza granicami [Rzeczypospolitej Polskiej/ Unii Europejskiej], do którego Towar będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

11.   Sprzedawca udostępnia następujące formy komunikacji online z Klientem w celu szybkiego i efektywnego kontaktu:

a.      za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: oviumpl@gmail.com;

b.     za pośrednictwem telefonu: +48 693-469-464;

kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w Dni robocze w godzinach 10-15.

 

§ 4

ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ REJESTRACJA

1.     Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów:

a.      udostępnianie Konta Klienta;

b.     umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów;

c.      prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d.     umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e.      umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego;

f.       przesyłanie Newslettera;

g.      formularz kontaktowy;

h.     poleć znajomemu;

i.       zapytaj o produkt;

j.       zamieszczanie opinii.

2.     Na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, Sprzedawca świadczy dodatkowo,  nieodpłatnie następujące Usługi:

a.      podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta;

b.     przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów;

c.      umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

3.     Usługi te świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -15:30.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

5.     W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.     Zarówno Klient, jak i Sprzedawca, mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

7.     Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

8.     Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

9.     Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie internetowym wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z Usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

10.   Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi nieodpłatnej Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

11.   Usługa poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłania przez tych Klientów do znajomego wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e–mail oraz adres e–mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej Usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej Usługi. Rezygnacja z Usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Towarów znajomym Klienta.

12.   Usługa zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie internetowym wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy

13.   W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

14.   Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

15.   W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Login oraz Hasło.

16.   W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola [checkboxa] w formularzu.

17.   Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

18.   Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta oraz (ii) akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę Usług dobrowolne i bezpłatne.

19.   Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 Dni roboczych od zgłoszenia żądania.

20.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.      podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b.     aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczeniu Usług lub Umowy, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma dostęp do swoich danych, a także możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta (w tym zaprzestania ich przetwarzania) w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta zgodnie z Polityką Prywatności;

c.      korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu internetowego;

d.     korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e.      korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f.       terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

g.      niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

h.     niepodejmowania działań takich jak:

                                               i.     rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

                                              ii.     podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

                                             iii.     modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego Cen lub opisów Towarów.

21.   Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu oraz działań wskazanych w pkt. 20 lit. h. powyżej, oraz w szczególności, gdy Klient:

a.      podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b.     dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c.      dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

22.   Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

23.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego Usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 

§ 5

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

1.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ovium.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.     Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.     Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie internetowym. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając w Sklepie internetowym przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.

4.     Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych w Sklepie internetowym. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

5.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym.

6.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.      przedmiotu Zamówienia;

b.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c.      wybranego sposobu Dostawy;

d.     wybranej metody płatności.

7.     Klient może skorzystać z rabatu do Zamówienia poprzez użycie w Koszyku otrzymanego wcześniej kodu rabatowego (kuponu). Nie jest możliwe użycie więcej niż jednego kodu rabatowego do jednego Zamówienia. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

8.     W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie, uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę i zamówionych przez Kupującego.

9.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10.   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.

11.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

12.   Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. Sprzedawca dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

13.   Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, ilość Towaru, jaką chciałby zamówić, oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej Umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy.

14.   Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta – na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

15.   Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.

16.   Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową.

17.   Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e–mail podany przez Sprzedawcę. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość spośród Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym oraz swoje dane teleadresowe.

18.   Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w pkt. 17 powyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy i wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

19.   Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

20.   Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 17 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

21.   Po zawarciu Umowy Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 6

CENY

1.     Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT, i są podawane w polskich złotych.

2.     Sprzedawca dopuszcza możliwość prezentowania Cen określonych towarów w oparciu o indywidualne dostosowanie ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Towary z tak określoną ceną są zawsze oznaczone.

3.     Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa

4.     Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

5.     Sprzedawca zobowiązuje się do informowania o obniżkach Cen zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.     Sprzedawca zakomunikuje przy każdym danym Towarze najniższą Cenę z ostatnich 30 dni, nawet jeśli w tym okresie Towar ten sprzedawany był po Cenie regularnej. 

7.     Oznaczenie najniższej Ceny z ostatnich 30 dni będzie przedstawione w sposób przejrzysty dla Klienta, nie wzbudzający wątpliwości co do charakteru tejże Ceny.

8.     Jeżeli Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca poda informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub tej Usługi do dnia wprowadzenia obniżki (najniższa Cena od wprowadzenia towaru).

9.     Sprzedawca oświadcza, że jego działania nie mają na celu obejścia przepisów ustawy o informowaniu o cenach.

10.   Sprzedawca oświadcza, że wszelkie kampanie marketingowe będą precyzować rodzaj wykorzystywanej przez Sprzedawcę przewagi cenowej.

 

§ 7

PŁATNOŚCI

1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a.      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy): 65 1020 5226 0000 6302 0630 9969.

b.     karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495. Akceptowane karty to: VISA, Mastercard (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

2.     Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych.

3.     Klient może również we wskazanym powyżej w pkt. 2 terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.

4.     W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.     Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas Dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez Dostawcę. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 14 Dni roboczych. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego Dostawcę, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy Dostawy.

2.     Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy Dostawy.

3.     W przypadku wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta poprzez wiadomość mailową na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia, wskazując, o ile wydłuży się ten czas.

4.     Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

5.     Koszty Dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.

6.     Zamówione w Sklepie internetowym Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.     Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do krajów pozaeuropejskich. Szczegółowe zasady dostawy zostaną określone przez warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez kuriera lub pocztę. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat. Sklep dołoży najwyższych starań w celu maksymalnie dokładnego i należytego zabezpieczenia przesyłek zagranicznych oraz poszczególnych Towarów przed uszkodzeniem.

8.     Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.

9.     Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki i żądać od kuriera bezzwłocznego spisania protokołu reklamacyjnego. O spisanej reklamacji należy poinformować Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę w niniejszym Regulaminie.

10.   W przypadku uszkodzenia przesyłek paczkomatowych, należy paczkę pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania reklamacji. O spisanej reklamacji należy poinformować Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę w niniejszym Regulaminie.

11.   Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać pod adresem Sokolnicza 5/22, 53-676 Wrocław w godzinach otwarcia wskazanych w Sklepie internetowym.

12.   Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył Zamówienie, lub osobie przez niego upoważnionej. Sprzedawca może zażądać od osoby odbierającej towar okazania dokumentu tożsamości lub pisemnego upoważnienia odbioru towaru. Takie upoważnienie można także wysłać na adres kontaktowy oviumpl@gmail.com.

13.   W przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej przez Klienta z odbiorem osobistym w terminie 14 dni od przygotowania przesyłki, Zamówienie zostaje anulowane. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, w terminie do 14 Dni roboczych.

14.   W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostarczenia przesyłki, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w wysyłce Zamówienia.

15.   W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

16.   W przypadku wyboru Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres punktu sprzedaży wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

17.   Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia nie ma możliwości dodawania i wymiany produktów w Zamówieniu.

18.   Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

19.   W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mailowy Klienta wskazany przez niego przy składaniu Zamówienia informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

20.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny, zgodnie z regulaminem danego Dostawcy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. Sprzedawca podejmie takie same działania w przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, który został doręczony do punktu odbioru lub paczkomatu, a Klient nie odebrał go w terminie.

 

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Niniejsze postanowienia mają zastosowanie zarówno do Konsumenta, jak również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

2.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

3.     Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.      o świadczenie Usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b.     w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.      w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d.     w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4.     W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. W szczególności Konsument może:

a.      wysłać na adres Sprzedawcy: ul. Sokolnicza 5/22, 53-676 Wrocław pisemne oświadczenie o odstąpieniu;

b.     poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mailowy: oviumpl@gmail.com; 

c.      skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego w Sklepie internetowym.

5.     Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.

6.     Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.     Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.     Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt zakupionych Towarów wraz z kosztami najtańszej przesyłki dostępnej u Sprzedawcy (nie wliczając odbioru osobistego), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od właściwej Umowy.

9.     Konsument samodzielnie wybiera sposób dostarczenia zwracanych Towarów. Sprzedawca nie ponosi też kosztów związanych z odesłaniem Towaru oraz nie bierze odpowiedzialności w przypadku zagubienia paczki przez Dostawcę.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.   Konsument zwraca Towar Sprzedawcy lub przekazuje osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.

14.   Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: ul. Sokolnicza 5/22, 53-676 Wrocław.

15.   Jeżeli złożenia Zamówienia nastąpiło bez rejestracji Konta Klienta, Sprzedawca prosi o dołączenie oryginału bądź kopii dowodu zakupu Towaru.

16.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku braku odbioru zamówionego Towaru przez Klienta oraz jednoczesnego braku kontaktu z ww. Klientem, w związku z czym Sprzedawca nie ma możliwości spełnienia swoich obowiązków wynikających z zawartej Umowy – w terminie do 7 Dni roboczych po stwierdzeniu niemożności wykonania Umowy.

 

§ 10

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Niniejsze postanowienia mają zastosowanie zarówno do Konsumenta, jak również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru zgodnego z Umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, na podstawie rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.

3.     Jeżeli Towar nie jest zgody z Umową, Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: oviumpl@gmail.com bądź na piśmie, wysyłając ją na adres: ul. Sokolnicza 5/22, 53-676 Wrocław. 

4.     W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, należy zamieścić informację o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, imię, nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 Dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

5.     Klient może żądać usunięcia niezgodności [naprawy] lub wymiany Towaru na zgody z Umową.

6.     Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

7.     Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a.      Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;

b.     Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;

c.      brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

d.     brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadniania obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków określonych w pkt 5 powyżej;

e.      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8.     Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

9.     Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny.

10.   Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

11.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta.

 

§ 11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Sprzedawca, z pomocą i wsparciem administratora serwisu, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.     Klient zobowiązany jest niezwłocznie Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3.     Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres ovium.pl@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 Dni roboczych, rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

 

§ 12

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.     Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców, nie zaś Konsumentów ani Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.

2.     Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.     Z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę Dostawcy przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.     Klient niebędący Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

5.     Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

6.     W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Towar zakupiony przez Klienta nabywany jest w celu dalszej odsprzedaży bez odpowiedniej umowy ze Sprzedawcą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy.

 

§ 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

1.     Sprzedawca oświadcza, iż będzie weryfikował Treści zamieszczane przez Klientów w związku z wystawianiem prawdziwych Treści w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi weryfikacji prawdziwości opinii.  

2.     Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 

3.     Klient oświadcza, że:

a.      jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b.     wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

c.      wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.     Klient nie jest uprawniony do:

a.      zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b.     zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

5.     Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:

a.      zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b.     naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c.      posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d.     pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e.      naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6.     Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu internetowego.

 

§ 14

LICENCJE

1.     Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2.     Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu internetowego, udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy lub umowy o świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 15

ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

1.     W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Sklepie internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2.     Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 16

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych jest: Anna Gajowczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OVIUM ANNA GAJOWCZYK z siedzibą we Wrocławiu (53–660),ul. Sokolnicza 5/22, NIP: 7511676400, REGON: 382286960, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e–mail: oviumpl@gmail.com 

2.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się: 

a.      w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną, polegającej na informowaniu o Sprzedawcy i jego działalności, prowadzeniu komunikacji dotyczącej usług świadczonych przez Sprzedawcę i ich jakości, w szczególności z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu adresu poczty elektronicznej i kontaktowego numeru telefonicznego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO];

b.     w celu: wykonywania zawartych umów lub podjęcia działań (na żądanie Klienta) przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

c.      w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego Klient jest przedstawicielem w kontaktach z Sprzedawcą lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d.     w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Sprzedawcę drogą inną niż elektroniczna, w szczególności zaś: informowania o Sprzedawcy oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e.      w celu: prowadzenia pomiarów statystycznych dot.: Sklepu internetowego; użytkowników Sklepu internetowego i ich preferencji; monitorowania ruchu w Sklepie internetowym; rozróżnienia użytkowników Serwisu (bez ich identyfikowania); zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu internetowego i świadczonych w ramach Sklepu internetowego usług (m.in. wykrywania przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego); bieżącego udoskonalania jakości usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego i dopasowywania ich do preferencji użytkowników, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

f.       w celu: ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

g.      w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w szczególności zaś: wysyłki Newsletterów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.     Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych występującym po stronie Sprzedawcy lub osób trzecich jest: 

a.      w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. d powyżej – działalność marketingowa i promocyjna Sprzedawcy;

b.     w odniesieniu do przypadku z pkt. 2 lit. f powyżej– ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

4.     Dane osobowe będą przekazywane: 

a.      podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Sprzedawcy obowiązku przekazania danych;

b.     home.pl Spółka Akcyjna  tj. właścicielowi i administratorowi sklepu internetowego;

c.      podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Sprzedawcę umów w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów, w szczególności: mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane a zapewnieniem dostępu do usługi i utrzymywaniem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub z prowadzeniem Strony internetowej;

d.     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

e.      podmiotom umożliwiającym Sprzedawcy dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

f.       bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

g.      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

h.     podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sprzedawcy.

5.     Sprzedawca nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.     Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych na Sprzedawcę powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.     Dane osobowe przechowywane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane przez okres współpracy odpowiednio: z Klientem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Klient jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych na Sprzedawcę powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.     Szczegółowy zakres uprawnień Klienta jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

9.     W każdym czasie Klient jest uprawniony do realizacji wspomnianych uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w szczególności zaś do:

a.      żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących;

b.     żądania sprostowania danych osobowych jego dotyczących;

c.      żądania usunięcia danych osobowych jego dotyczących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne:

                                               i.     do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sprzedawcy;

                                              ii.     do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo Klienta, o którym mowa w niniejszej literze c, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, 

                                             iii.     do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.     żądania ograniczenie przetwarzania danych osobowych jego dotyczących;

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f.       żądania przenoszenia danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany;

g.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h.     w zakresie, w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie jego zgody – Klient jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.   Podanie przez Klienta danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże niepodanie danych utrudni lub nawet uniemożliwi, odpowiednio: kontakt z Klientem, zawarcie lub wykonanie Umowy lub świadczenie usług w ramach Sklepu internetowego lub udostępnienie ich stosownym podmiotom.

11.   Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Klienta, uzyskane zostały przez Sprzedawcę od użytkownika Sklepu internetowego, który twierdził, iż działa w imieniu Klienta lub z publicznie dostępnych źródeł – w takich przypadkach Sprzedawca przetwarza dane w zakresie danych kontaktowych Klienta lub niezbędnych do zawarcia lub wykonania Umowy (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).

12.   Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.

13.   Dane osobowe nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Klienta wpływa.

 

 

 

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.     Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na Trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu internetowego.

3.     W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.     Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

6.     Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie internetowym. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.

7.     Sprzedawca informuje, że pod http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

8.     Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

9.     Regulamin wchodzi w życie: 9.08.2023 r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl